Cookie Use Notification

This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service.

By using this site you agree to our use of cookies as set out in our cookie notice. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block the use of cookies.

Slaveri & Människohandel (Human Trafficking)

Vi inom Cushman & Wakefield är fast beslutna och engagerade i att driva vår verksamhet på ett ansvarsfullt sätt och med högsta etiska normer som grund. Vi är en av de ledande fastighetsrådgivarna i Sverige, med över 70 personer som arbetar på våra fyra kontor i Sverige. Våra kunder är offentliga och privata företag, såväl som privatpersoner och icke-vinstdrivande sektorer i Sverige och över hela världen.

Vi har nolltolerans mot slaveri och människohandel och vår, Cushman & Wakefield, policys förbjuder alla former av tvångsarbete. Det kräver att våra leverantörer upprätthåller och främjar grundläggande mänskliga rättigheter, där anställningsbeslut baseras på fritt val och inte på tvångsarbete eller fängelsearbete. Ingen användning av fysisk bestraffning eller hot om våld eller andra former av fysiskt, sexuellt, psykiskt eller verbalt missbruk som en metod för disciplin eller kontroll får förekomma.

Vidare stipulerar vår policy att de åldersgränser för arbete som fastställs i lag följs liksom all lagstiftning som förbjuder barn att utföra arbete som utsätter dem för otillbörliga fysiska risker och som kan skada deras fysiska, mentala eller emotionella utveckling eller störa deras skolgång.

Med tanke på vår verksamhets karaktär står risken för avvikelse Cushman & Wakefield huvudsakligen att finna i vår kedja av leverantörer eller när vi själva levererar tjänster till kunder. Våra leverantörer arbetar inom många sektorer som bygg och anläggning, anläggningsförvaltning, finans, teknik, resor och programvaror. Vi samarbetar också med andra yrkesverksamma, rådgivare, konsulter och entreprenörer.

I de delar av vår verksamhet där vi bedömer eller tror att de potentiella riskerna för modernt slaveri är högre, använder vi ett antal åtgärder för att minska risken.

Dessa inkluderar:

  • Användning av avtalsbestämmelser i kontrakt med leverantörer som kräver att våra policyer följs,
  • Noggrann kontroll och uppföljning av ”red flags” vid kontakter med leverantörer och underleverantörer som skulle kunna utgöra indikationer på slaveri och människohandel,
  • Uttryckliga eller underförstådda krav på leverantörer att anmäla eventuella överträdelser.

Hittills har vi inte varit medvetna om några fall av slaveri och människohandel i vår affärs- eller försörjningskedja. Vi har en extern hotline där anställda, kunder och tredje parter kan rapportera misstänkt slaveri eller människohandel.

Om en rapport mottas kommer vi att agera omedelbart och resolut. Det kan resultera i ett arbete med leverantörer för att avhjälpa eventuella överträdelser men också uppsägning av avtal eller rapportering till brottsbekämpande myndigheter och andra organ.

Vi utbildar och erinrar vår personal (och i förekommande fall våra leverantörer) regelbundet om sina skyldigheter enligt vår uppförandekod, Legal & Compliance policy. Vår ansvarige chef för Legal, Risk & Compliance arbetar tillsammans med andra intressenter i vår bransch för att utveckla en strategi och ett tillvägagångssätt för utbildning inom slaveri och människohandel.

Den övergripande ansvariga för detta program är Agneta Jacobsson, Head of Sweden and the Nordics. Vår ansvarige chef för, ”Legal, Risk & Compliance” EMEA rapporterar regelbundet till ledningen för Cushman & Wakefield om efterlevnaden av reglerna om och vår policy. 

Denna information om slaveri och människohandel omfattar samtliga

Cushman & Wakefields bolag i Sverige. Informationen, som kommer uppdateras årligen är undertecknad på uppdrag av Cushman & Wakefield i Sverige.